We are your IT partners with comprehensive service


and support for the development of your business!

ИТ Бранша предлага много различни решения за различните видове бизнеси и нужди на компаниите. Точно за това не е лесно човек да си изгради точна представа за всички ИТ решения и често когато се говори за ИТ, се свежда до програмиране. Но това е само една част от информационните технологии. Те обхващат освен класическото разделение на софтуер и хардуер, също така сървърна техника, мрежови системи, бекъп системи, телефонни системи, разработване на софтуер и т.н.

Ние като широко квалифицирана системна къща от германия обслужваме почти всички категории на информационните технологии и предоставяме широк спектър на услуги за нашите клиенти.

Our IT branch offers a variety of different solutions for different types of businesses and their different needs. This is why it’s not easy to get an accurate idea of all IT solutions and often when it comes to IT it is reduced to programming. But this is only one part of information technology. In addition to the classic division of software and hardware, IT covers server equipment, network systems, backup systems, telephone systems, software development, etc.

As a widely qualified system house from Germany, we serve almost all categories of information technology and provide a wide range of services to our clients.

In Bulgaria we can currently offer the following services:

 • Creation of server infrastructures

 • Server servicing and maintenance

 • Hosting

 • Strategic consultations regarding the creation of IT

 • IP telephone exchange and infrastructure

 • Implementation of software solutions

 • Development of a website for you business

В България можем да ви предоставим за момента следните услуги:

 • Изграждане на сървърна инфраструктура

 • Сървърно обслужване и поддръжка

 • Хостинг

 • Планиране и консултации относно ИТ инфраструктура и сигурност

 • IP телефонни централи и инфраструктура

 • Имплементация на софтуерни решения

 • Разработване на Web-site за вашия бизнес

Questions?

In all of our undertakings and services which we provide we always strive towards the highest level of success and quality. In this aim we are constantly growing our team and competence, and we provide only what is useful for you and which we can complete competently. If you have any questions, do not hesitate to write to us and we will contact you.

Въпроси?

Във всички наши начинания и услуги които предлагаме се стремим винаги към най-високия успех и качество. Във този стремеж постоянно разрастваме нашия екип и компетентност и предоставяме само това което за вас ще ви е от полза и ние можем да го изпълним компетентно. Ако имате въпроси, просто ни пишете тук и ние ще се свържем с вас.

Благодарим за вашето запитване!
Възникна грешка! Моля опитайте отново.