This is not Bulgaria, but Bavaria…
and our IT Service is also so beautiful like the Landscape there!

This is not Bulgaria, but Bavaria…
and our IT Service is also so beautiful like the Landscape there!

Welcome to GDS Bulgaria!

GDS Bulgaria is a part of GDS Germany. Our aim is to deliver high quality IT services for the business sector of the German market and as of recently the bulgarian market.

Our IT solutions for your business

 • Creation of server infrastructures

 • Server servicing and maintenance

 • Hosting

 • Software development

 • Creation of ERP systems

 • Strategic consultations regarding the creation of IT infrastructure for your business needs

 • IP telephone exchange and infrastructure

 • Implementation of software solutions

Нашите ИТ решения за вашия бизнес

 • Изграждане на сървърна инфраструктура

 • Сървърно обслужване и поддръжка

 • Хостинг

 • Разработка на софтуер

 • Изграждане на ERP системи

 • Стратегически консултации относно исграждането на ИТ инфраструктура за вашите нужди

 • IP телефонни централи и инфраструктура

 • Имплементация на софтуерни решения

We are based in Germany. Our strategic plan consists of expanding our portfolio of services, building a strong team of competent and motivated staff and entering the bulgarian market.

These factors are key in our claim that we are a modern and innovative company with an international spirit, offering a wide range of services in the IT field.

Центъра на нашата дейност е в Германия. Стратегическият ни план предвижда както разширяването на нашето портфолио от услуги, изграждането на един силен Тийм с компетентни и мотивирани кадри, така и стъпването ни на българския пазар.

Тези фактори са определящи в това ние да твърдим, че сме едно модерно и иновативно предприятие, с интернационален дух, предлагащо широк спектър на услуги в ИТ сферата.

С немски гени в центъра на нашето предприятие винаги се стремим към най-високо качество на работа, оптимизирани процеси и конкурентно способни цени. Изградено на най-новите технологие това ни гарантира дългосрочно партньорство с нашите клиенти и Win-Win for everybody!

With German genes in the centre of our development we always strive to provide the best quality of work, optimised processes and competitive prices. Being built on the newest technology, this guarantees us a long term partnership with our clients and a Win-Win situation for everybody!

If you are interested by any of our services or you would like to apply to work with us, we would be happy if you contact us. For more information see the “about us” page.

Ако имате интерес относно някой от нашите услуги или искате да кандидатствате при нас за работа, ще се радваме да се свържете с нас. За допълнителна информация разгледайте страницата “За нас“

Thank you for your inquiry!
An error has occurred! Please, try again.