За ГДС Германия

GDS от Бавария е бързо разрастваща се компания в сектора на ИТ услугите и благодарение на своята история с право може да се нарече най-голямата системна къща за ИТ услуги в долна Бавария. Традиционната баварска компания е основана през 1994 г. и благодарение на широкия си набор от услуги, винаги предлага нови и разнообразни решения в областите на ИТ услугите за почти всички индустрии и размери на компанията.

Ние се стараем и за следващите десетилетия ГДС да продължава да бъде лидер в иновативната и професионална ИТ индустрия.

About GDS Germany

GDS from Bavaria is a fast growing company in the IT services sector and thanks to its history, it can rightly be called the biggest system house for IT services in lower Bavaria The traditional Bavarian company was founded in 1994 and thanks to its wide range of services, it always offers new and diverse solutions in the IT services field for almost all industries and sizes of companies.

We strive for GDS to continue to be the leader in the innovative and professional IT industry for decades to come.

Какво означава системна къща за ИТ услуги?

Наименованието “системна къща“ се използва в германия за ИТ компании които предоставят цялостно обслужване на клиенти по почти всички теми в бранша. Тоест това може да означава, за предоставяне на хардуер, инсталации на софтуер, подръжка на компютърни системи, изграждане на мрежа и сървърни системи и съответния съпорт за клиентите. Това цялостно обслужване на клиента му дава възможноста, той да се концентрира върхо неговия бизнес, с транспарентни разходи, висок рейтинг на сигорност и компетентен партньор в ИТ сверата.

What does system house mean for IT services?

The name “system house“ is used in Germany for IT companies which offer a comprehensive service to clients on almost every topic in the industry. Providing hardware, installation of software , maintenance of computer systems, creation of networks and survey systems and the corresponding support for our clients. This comprehensive service allows the client to focus on their business, with transparent costs, high security rating and a competent partner in the IT field.

За ГДС българия

Фирмата е открита в края на 2018 година, но поради различни начални затруднения и пандемичните условия, затруднили нейното изграждане и разрастване тя поема активно дейност от 2020г. В българия целим изграждането на самостоятелен и функциониращ тийм от 10 до 20 човека, който да действа по проекти в Германия и България. Нашето развитие цели, набор на компетентен персонал по етапи, за определени отдели и изграждането на собствени кадри чрез трейни програми и обучения.

Офиса на ГДС България се намира в престижната и комуникативна среда на Бизнес Парк София и предоставя благоприятна атмосфера за работа и достъп с метро. Самият офис е ергономично обзаведен отговарящ на нормите за модерно работно място. За нашите колеги и гости предлагаме снакове, кафе и чай.

Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

About GDS Bulgaria

The company was opened at the end of 2018, but due to various initial difficulties and the pandemic conditions, its creation and expansion was hindered and it has been active since 2020. In Bulgaria we aim to build an independent and functioning team of 10 to 20 people to work on projects in Germany and Bulgaria. Our development aims to recruit competent staff for different departments and to provide development for our staff through training programs.

GDS Bulgaria’s office is located in the prestige and communicative area of Business Park Sofia and provides a pleasant atmosphere for work and is located near the subway. The office itself is ergonomically furnished meeting the modern workplace standards. For our staff and guests we offer snacks, coffee and tea.

Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Sofia
Business Park Sofia
1766 Sofia

Персонал и ръководство

Глобално фирмата разполага с персонал повече от 50 човека разпределени по различните местоположения в Германия и България. За момента в България нашият тийм е малък, но растящ. Повече информация за нашите отворени позиции ще намерите тук.

Ръководството на българското дружесто е:

Карл Ебнер – Филип Нойбауер – Петър Христов

Staff and management

Globally the company consists of more than 50 staff members distributed throughout Germany and Bulgaria. At the moment our bulgarian team is small but it is growing. For more information about our vacant positions click here.

Management of the Bulgarian branch:

Karl Ebner – Philipp Neubauer – Peter Hristov

Благодарим за вашето запитване!
Възникна грешка! Моля опитайте отново.